TIT FAI ENGINEERING COMPANY

 

 

Henggang, Shenzhen, Guangdong, China
 

Tel           : 86-755-2861 5266
Fax          : 86-755-2861 5339

Website   : www.titfai.com

Email       :sales@titfai.com    

                angus@titfai.com

 

 

 

 
 
 
 
Sinchu City, Taipei , Taiwan
 
Tel          : 886-2-29939002
Fax         : 886-2-29981792
Website  : www.titfai.com

Email     : sales@titfai.com     

               angus@titfai.com